Skip to main content

Waldsang

..raw:: html

<html><body><p>MOAI, SUNDER WJERGEA, BINNE DE WALDEN,

SMUK, SKAADZJEND BEAMTEGRIEN,

OERAL YN *T RUN,

BLIER LAITSJEND BOULAN, TIERIGE GREIDEN,

SJONGENDE FUGELS, SANICH DE GRUN

SJONGENDE FUGELS, SANICH DE GRUN.

MOAI SUNDER WJERGEA BINNE DE WALDEN,

SMUK SKAADZJEND BEAMTEGRIEN,

OERAL YN *T RUN.

OERAL YN *T RUN, YN *T RUN, OERAL YN *T RUN

<a href="http://www.euroschool.nl/downloads/tom_in_zweden_verslag.pdf">Bron</a></p></body></html>