Mem fan Tutte stoarn

Diet Huber is tiisdei stoarn

Tutte mei de linten, in bus fol sinten

Comments

Comments powered by Disqus